User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2018/11/08 17:38]
127.0.0.1 external edit
start [2018/12/01 03:27] (current)
lordneo
Line 1: Line 1:
-Xin cho danh Thầy vinh hiển 
-<​HTML>​ 
  
 +<​HTML>​
 +<div class="​news_content">​
 +                <p style="​text-align:​ justify;">​Trầm Cảm &​agrave;,​ ch&​agrave;​o cậu!</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Đừng lo lắng, tớ nh&​igrave;​n thấy cậu rồi.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Kh&​ocirc;​ng chỉ nh&​igrave;​n thấy th&​ocirc;​i đ&​acirc;​u,​ tớ c&​ograve;​n cảm nhận được cậu đang trườn l&​ecirc;​n l&​agrave;​n da của tớ. Cậu d&​iacute;​nh liền v&​agrave;​o với cơ bắp v&​agrave;​ xoắn chặt lấy xương trong cơ thể tớ. Tớ nghe thấy sự im lặng của cậu v&​agrave;​o đ&​ecirc;​m khuya khi bất chợt tỉnh giấc sau một cơn &​aacute;​c mộng khủng khiếp. Tớ nằm đ&​oacute;​ với đ&​ocirc;​i mắt mở to, chờ cho tới khi mặt trời l&​oacute;​ rạng. V&​igrave;​ muốn biết cậu c&​oacute;​ vị như thế n&​agrave;​o n&​ecirc;​n tớ đ&​atilde;​ thử bằng những điếu thuốc bất tận đến mức cổ họng tớ kh&​ocirc;​ khốc v&​agrave;​ đau r&​aacute;​t.</​p>​
 +<div id=""​ class="​box_img">​
 +<figure class="​image"><​img src="​http://​www.djvu.in/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​EmoDepressionArticleRelatedImage.jpg"​ alt=""​ width="​600"​ height="​680"​ /></​figure>​
 +</​div>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Tớ biết cậu đ&​atilde;​ quay trở lại rồi. V&​agrave;​ tớ nghĩ thật ra cậu chưa từng rời đi phải kh&​ocirc;​ng. Cậu chỉ ẩn nấp, chờ đợi thời cơ th&​iacute;​ch hợp, khi tớ đ&​atilde;​ qu&​aacute;​ mệt mỏi, lao ra v&​agrave;​ tấn c&​ocirc;​ng. Cậu cứ bất chợt xuất hiện như thế, khi tớ đang y&​ecirc;​u thương một người, khi tớ đang đứng giữa s&​agrave;​n nhảy hay khi tớ đang vật lộn với khoảng thời gian kh&​oacute;​ khăn trong cuộc đời.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Cậu kh&​ocirc;​ng bao giờ tới khi tớ đ&​atilde;​ hết buồn rồi. Chắc l&​agrave;​ v&​igrave;​ như thế thật l&​atilde;​ng ph&​iacute;​ thời gian của cậu.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Cậu lu&​ocirc;​n đến v&​agrave;​o l&​uacute;​c bất tiện nhất. Khi tớ chưa kịp chuẩn bị trước điều g&​igrave;​. Cậu k&​eacute;​o tớ ng&​atilde;​ quỵ khi tớ nghĩ m&​igrave;​nh sắp th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng chạm được tới đỉnh n&​uacute;​i.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Nhưng m&​agrave;,​ tớ kh&​ocirc;​ng c&​ograve;​n l&​agrave;​ tớ của trước kia nữa đ&​acirc;​u.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​D&​ugrave;​ biết rất kh&​oacute;​ để thức dậy v&​agrave;​o buổi s&​aacute;​ng,​ tớ sẽ kh&​ocirc;​ng để cậu giữ tớ nằm bẹp dưới lớp chăn qu&​aacute;​ l&​acirc;​u. Tớ sẽ rời khỏi giường, đặt ch&​acirc;​n l&​ecirc;​n tấm s&​agrave;​n gỗ cứng lạnh lẽo. Tớ l&​ecirc;​ cơ thể đau nhức kh&​ocirc;​ng r&​otilde;​ nguy&​ecirc;​n nh&​acirc;​n v&​agrave;​o nh&​agrave;​ bếp, pha cho m&​igrave;​nh một cốc c&​agrave;​ ph&​ecirc;​ v&​agrave;​ bắt đầu viết, dẫu biết rằng những từ tớ viết ra thật v&​ocirc;​ nghĩa. Tớ vẫn sẽ viết, kể cả khi th&​ocirc;​ng điệp trong ng&​ocirc;​n từ c&​ograve;​n đen đặc hơn cả cốc c&​agrave;​ ph&​ecirc;​ tr&​ecirc;​n b&​agrave;​n.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Cậu từng d&​ugrave;​ng đồ ăn để chống lại tớ trong qu&​aacute;​ khứ, nhưng hiện tại đ&​atilde;​ kh&​aacute;​c rồi. Thậm ch&​iacute;​ nếu đồ ăn c&​oacute;​ nhạt nhẽo v&​agrave;​ tớ kh&​ocirc;​ng thể nuốt nổi bất cứ thứ g&​igrave;​ ngo&​agrave;​i rượu th&​igrave;​ tớ vẫn sẽ ăn. Lỡ như tớ c&​oacute;​ ăn qu&​aacute;​ nhiều v&​agrave;​ cậu đem đến cho tớ chỉ to&​agrave;​n những căng thẳng, tớ nhất định sẽ ăn b&​ugrave;​ v&​agrave;​o ng&​agrave;​y h&​ocirc;​m sau.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Cậu th&​igrave;​ thầm v&​agrave;​o tai tớ những lời ngọt ng&​agrave;​o rằng h&​atilde;​y ở nh&​agrave;​ đi, tớ sẽ l&​agrave;​m ngược lại - bước từng bước ra thế giới b&​ecirc;​n ngo&​agrave;​i. Cơn gi&​oacute;​ lạnh quất v&​agrave;​o mặt tớ r&​eacute;​t buốt tới mức tớ c&​oacute;​ suy nghĩ n&​ecirc;​n ở trong nh&​agrave;​ cho ấm th&​igrave;​ sau c&​ugrave;​ng tớ vẫn sẽ gạt hết tất cả để đi ra ngo&​agrave;​i. &​Aacute;​nh s&​aacute;​ng mặt trời qu&​aacute;​ ch&​oacute;​i chang so với b&​oacute;​ng tối cậu đ&​atilde;​ tạo ra trong l&​ograve;​ng tớ, tớ sẽ ngẩng cao đầu nhận lấy vitamin D để chiến đấu chống lại cậu.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​V&​agrave;​o những ng&​agrave;​y m&​agrave;​ cậu gi&​agrave;​nh được phần thắng trong cuộc chiến của ch&​uacute;​ng ta &ndash; những ng&​agrave;​y tớ bị nhốt trong ph&​ograve;​ng k&​iacute;​n nh&​igrave;​n thời gian tr&​ocirc;​i đi, m&​agrave;​n h&​igrave;​nh điện thoại l&​agrave;​ thứ duy nhất đem lại &​aacute;​nh s&​aacute;​ng,​ tớ vẫn muốn thử đấu với cậu lại một lần nữa. Những kế hoạch đ&​atilde;​ bị hủy, kh&​ocirc;​ng sao hết, tớ sẽ lập kế hoạch kh&​aacute;​c. Để kh&​ocirc;​ng l&​atilde;​ng ph&​iacute;​ qu&​aacute;​ nhiều thời gian, tớ sẽ học c&​aacute;​ch dậy thật sớm. Để x&​oacute;​a bỏ những suy nghĩ ti&​ecirc;​u cực đang đ&​egrave;​ nặng t&​acirc;​m tr&​iacute;,​ tớ sẽ viết ra những điều thật t&​iacute;​ch cực. V&​agrave;​ mỗi khi tức giận với ch&​iacute;​nh bản th&​acirc;​n m&​igrave;​nh v&​igrave;​ đ&​atilde;​ sơ &​yacute;​ rơi v&​agrave;​o c&​aacute;​i bẫy cậu tạo ra, tớ sẽ học c&​aacute;​ch tha thứ.</​p>​
 +<div id=""​ class="​box_img">​
 +<figure class="​image"><​img src="​https://​cdn.cnn.com/​cnnnext/​dam/​assets/​180514121412-descent-depression-illustration-051418-restricted-super-169.jpg"​ alt=""​ width="​600"​ height="​338"​ /></​figure>​
 +</​div>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Vậy n&​ecirc;​n,​ Trầm Cảm &​agrave;,​ ch&​agrave;​o mừng cậu đ&​atilde;​ đến với cuộc sống của tớ. Bởi v&​igrave;​ mỗi lần cậu xuất hiện, tớ đều mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Mỗi lần đấu tranh chống lại cậu, tớ lại cảm thấy mọi chuyện dần dần dễ d&​agrave;​ng hơn.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​C&​oacute;​ thể cậu sẽ chẳng bao giờ rời đi, nhưng chắc chắn một điều, tớ kh&​ocirc;​ng bao giờ ngừng chiến đấu. D&​ugrave;​ sao th&​igrave;,​ tớ sẽ &​ocirc;​m cậu trong v&​ograve;​ng tay v&​agrave;​ chăm s&​oacute;​c cho cậu. Tớ sẽ phản kh&​aacute;​ng hết lần n&​agrave;​y đến lần kh&​aacute;​c trong khi vẫn n&​oacute;​i với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn th&​ocirc;​i. Tớ sẽ cho cậu thấy bản th&​acirc;​n c&​oacute;​ những g&​igrave;​.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​Cậu sẽ bắt đầu cảm thấy kh&​ocirc;​ng thể kiểm so&​aacute;​t được tớ v&​agrave;​ rồi sẽ chạy trốn một lần nữa.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">​B&​acirc;​y giờ th&​igrave;,​ tớ nh&​igrave;​n thấy cậu rồi. Tớ ch&​agrave;​o đ&​oacute;​n cậu nhưng giữa ch&​uacute;​ng ta cần phải t&​igrave;​m ra ai mới l&​agrave;​ người chiến thắng.</​p>​
 +<p style="​text-align:​ justify;">&​nbsp;</​p>​
 +<p style="​text-align:​ right;"><​span style="​color:​ #​008080;"><​strong>​Theo&​nbsp;<​a style="​color:​ #​008080;"​ href="​https://​thoughtcatalog.com/​jordan-lueder/​2018/​11/​a-welcome-back-letter-to-my-depression/">​Thought Catalog</​a></​strong></​span><​br /><​span style="​color:​ #​008080;"><​strong>​Kim</​strong></​span></​p> ​   </​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
start.txt · Last modified: 2018/12/01 03:27 (external edit)