User Tools

Site Tools


site6058

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

site6058 [2018/12/20 02:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"> ​ <p> Thị trấn ở Maine, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Crystal </b> là một thị trấn thuộc hạt Aroostook, Maine, Hoa Kỳ. Dân số là 269 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích 40,43 dặm vuông (104,71 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong mà 40,40 dặm vuông (104,64 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,03 dặm vuông (0,08 km <sup> 2 </​sup>​) là nước. [19659006] Nó được bao bọc bởi Sherman ở phía nam, Đảo Falls tới phía đông, Hersey ở phía bắc và Patten ở hạt Penobscot ở phía tây.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Kể từ cuộc điều tra dân số năm 2010, <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ 115 hộ gia đình, và 84 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 6,7 người trên mỗi dặm vuông (2,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 147 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 3,6 trên mỗi dặm vuông (1,4 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 98,9% da trắng, 0,4% người Mỹ bản địa và 0,7% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,4% dân số.  </​p><​p>​ Có 115 hộ gia đình trong đó 23,5% có con dưới 18 tuổi sống ở đó, 66,1% là vợ chồng sống chung, 5,2% có chủ nhà là nữ không có chồng, 1,7% có chủ hộ nam không có vợ. và 27,0% là những người không phải là gia đình. 22,6% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 7% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,34 và quy mô gia đình trung bình là 2,75.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thị trấn là 51,8 tuổi. 17,1% cư dân dưới 18 tuổi; 5,2% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 19,7% là từ 25 đến 44; 34,9% là từ 45 đến 64; và 23% từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thị trấn là 49,8% nam và 50,2% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số năm 2000, <sup id="​cite_ref-GR2_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ có 285 người, 112 hộ gia đình và 89 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số 2000 là 7,1 người trên mỗi dặm vuông (2,7 / km²). Có 134 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 3,3 mỗi dặm vuông (1,3 / km²). Trang điểm chủng tộc của thị trấn là 100,00% màu trắng. ​ </​p><​p>​ Có 112 hộ gia đình trong đó 29,5% có con dưới 18 tuổi sống ở đó, 68,8% là vợ chồng sống chung, 8,0% có chủ hộ là nữ không có chồng và 20,5% không có gia đình. 15,2% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 7,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,54 và quy mô gia đình trung bình là 2,85.  </​p><​p>​ Độ tuổi trung bình trong thị trấn là 42 tuổi vào năm 2000. 22,8% cư dân dưới 18 tuổi, 7,7% từ 18 đến 24, 23,9% từ 25 đến 44, 28,4% từ 45 đến 64 và 17,2% người từ 65 tuổi trở lên. Cứ 100 nữ thì có 102,1 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 100,0 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 28.472 đô la, và thu nhập trung bình cho một gia đình là 28.750 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 30,417 so với $ 19,063 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là 14.338 đô la. Khoảng 6,0% gia đình và 8,6% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 15,8% những người dưới mười tám tuổi và 4,3% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 16 tháng 12, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer2010.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACrystal%2C+Maine"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 16 tháng 12, </​span>​ 2012 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACrystal%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2012_Pop_Estimate-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính dân số&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 17 tháng 6 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 6 tháng 7, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2012%2FSUB-EST2012.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACrystal%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2014-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú cho các địa điểm hợp nhất: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2014&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population+for+Incorporated+Places%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2014&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2014%2FSUB-EST2014.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACrystal%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACrystal%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 1, </​span>​ 2008 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACrystal%2C+Maine"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​   <​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 45 ° 57′33 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 68 ° 21′37 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 45.95917 ° N 68.36028 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 45.95917; -68.36028 </​span></​span></​span></​span></​span></​span> ​ </​p> ​ <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1268 ​ Cached time: 20181207081532 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.432 seconds ​ Real time usage: 0.570 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4352/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 67922/​2097152 bytes  Template argument size: 9022/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 14/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 16171/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.181/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.65 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 491.155 1 -total ​  ​48.70% 239.184 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​26.64% 130.831 1 Template:​Infobox ​  ​20.02% 98.338 1 Template:​Reflist ​  ​17.39% 85.394 6 Template:​Cite_web ​  9.17% 45.043 1 Template:​Short_description ​  7.21% 35.406 1 Template:​Use_mdy_dates ​  7.04% 34.559 2 Template:​Coord ​  6.78% 33.315 1 Template:​US_Census_population ​  6.67% 32.783 5 Template:​Convert ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​115877-0!canonical and timestamp 20181207081532 and revision id 871903061 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Tìm hiểu xu hướng lựa chọn ghế sofa giá rẻ cho những căn biệt thự gia đình 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​wikilagi-site">​visit site</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​myvu-designer">​Thiết kế nội thất</​a>​ 
 +<a href="​https://​sites.google.com/​view/​leafdesign-vn">​Thiết kế nội thất nhà ống - phố</​a>​ 
 +Hiện nay <​strong>​ghế sofa</​strong>​ trở thành vật dụng không thể thiếu trong gia đình đặc biệt là những không gian yêu cầu về sự sang trọng, cầu kỳ và lịch lãm. Đối với những căn biệt thự việc chọn lựa cho được một mẫu nội thất sang trọng là điều được nhiều người quan tâm. Nhưng có lẽ ít người biết rằng ghế sofa giá rẻ cũng có thể phù hợp với nhưng không gian này và hoàn toàn có thể đem đến cho bạn một không gian như ý muốn. ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-1989"​ src="​http://​muaketivi.com/​wp-content/​uploads/​2017/​04/​tim-hieu-xu-huong-lua-chon-ghe-sofa-gia-re-cho-nhung-can-biet-thu-gia-dinh.-1.jpg"​ alt=" width="​500"​ height="​339"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Tùy vào điều kiện không gian bạn có thể chọn lựa một bộ ghế sofa ấn tượng</​em></​p> ​ Không gian gia đình trở nên đẹp hơn nếu biết cách kết hợp các món đồ nội thất với nhau trở nên hài hòa và hấp dẫn hơn. Trong không gian gia đình, bạn hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn những đồ nội thất hấp dẫn đem đến cho bạn cuộc sống tiện nghi và hiện đại hơn. Với không gian phòng khách, ghế <​strong>​sofa</​strong>​ gia đình chắc chắn là sản phẩm không thể thiếu bởi chúng được đánh giá như linh hồn của không gian đó.  Xu hướng nội thất của năm nay là nhấn vào sự đơn giản và trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Không gian gia đình bạn sẽ trở nên hiện đại hơn nếu biết cách kết hợp các món đồ với nhau và việc lựa chọn chúng thật hợp lý. Đặc biệt với không gian biệt thự người ta chủ yếu lựa chọn màu trắng tinh tế hay màu be thời thời thượng. Đây chính là những màu giúp không gian trở nên rỗng rai hơn, sang trọng hơn và hiện đại hơn nhiều. Người dùng sẽ tạo được cảm giác thư thái và thoải mái nhất cho các thành viên trong gia đình mỗi khi bước vào ngôi nhà của mình. ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-1988"​ src="​http://​muaketivi.com/​wp-content/​uploads/​2017/​04/​tim-hieu-xu-huong-lua-chon-ghe-sofa-gia-re-cho-nhung-can-biet-thu-gia-dinh.-2.jpg"​ alt=" width="​500"​ height="​339"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Gia đình bạn sẽ trở nên hiện đại hơn nếu biết cách lựa chọn ghế sofa gia đình hợp lý</​em></​p> ​ Vật liệu thường được dùng trong không gian gia đình đó chính là gỗ tự nhiên. Mặc dù là vật liệu truyền thống nhưng chưa bao giờ chúng trở nên lỗi thời bởi những ưu điểm tuyệt vời của dòng sản phẩm hấp dẫn này. Để giúp mang lại sự mới lạ và ấn tượng những nhà thiết kế đã sáng tạo bằng cách kết hợp với nhiều loại vật liệu mới như kính trong suốt. Nhờ những vật liệu mới này mà không gian gia đình trở nên sang trọng và tạo cảm giác mới lạ hơn.  Đặc biệt với những không gian biệt thự khá rộng rãi, nên cần lựa chọn những chiếc <​strong>​ghế sofa phòng khách</​strong>​ có kích thước đủ rộng để tránh lạc lõng giữa không gian đó. Các nhà thiết kế khuyên bạn thiết kế theo hướng hiện đại bằng những chiếc ghế có kiểu dáng tròn hoặc bán nguyệt . Bên cạnh đó những chiếc ghế văng chữ L cỡ lớn cũng là đồ dùng được nhiều người tìm kiếm trong thời gian qua. Hãy nghiên cứu thật kỹ đặc điểm không gian gia đình mình để có thể lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. 
 +Tìm hiểu xu hướng lựa chọn ghế sofa giá rẻ cho những căn biệt thự gia đình </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
site6058.txt · Last modified: 2018/12/20 02:20 (external edit)