User Tools

Site Tools


bellasf1473

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1473 [2018/12/20 02:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"> ​ <p> Thành phố thủ đô ở Arunachal Pradesh, Ấn Độ </​p> ​ <​p><​b>​ Itanagar </b> (<span class="​nowrap"/>;​ <span class="​unicode haudio"><​span class="​fn"><​span style="​white-space:​nowrap;​margin-right:​.25em;"><​img alt=" Về âm thanh này " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Loudspeaker.svg/​11px-Loudspeaker.svg.png"​ width="​11"​ height="​11"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Loudspeaker.svg/​17px-Loudspeaker.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​Loudspeaker.svg/​22px-Loudspeaker.svg.png 2x" data-file-width="​20"​ data-file-height="​20"/></​span><​small>​ phát âm </​small></​span>​ <small class="​metadata audiolinkinfo"​ style="​cursor:​help;">​ (<span style="​cursor:​help;">​ · </​span>​ thông tin </​span>​) </​small></​span>​) là thủ đô của bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ. ​ Trụ sở của Hội đồng lập pháp Arunachal Pradesh, trụ sở của chính phủ Arunachal Pradesh và ghế của băng ghế thường trực của Tòa án tối cao Gauhati tại Naharlagun đều ở Itanagar. ​ </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Itanagar nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 27 ° 06′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 93 ° 37′E </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 27.1 ° N 93,62 ° E </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 27.1; 93,62 </​span></​span></​span></​span>​. Nó có độ cao trung bình 750 mét.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate">​ Khí hậu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Itanagar có khí hậu cận nhiệt đới ẩm (Köppen: <i> Cwa </​i>​),​ với mùa đông khô, ấm và ẩm ướt. ​ </​p> ​ <table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​100%;​ text-align:​center;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho Itanagar ​ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng ​ </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng một  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng hai  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng ba  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng Tư  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 5  </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng sáu  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 7  </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng 8  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng chín  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 10  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 11  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 12  </​th> ​ <th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm  </​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi cao ° C (° F)  </​th> ​ <td style="​background:​ #FF5700; color:#​000000;">​ 28.8 <br/> (83.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF3900; color:#​000000;">​ 33.1 <br/> (91.6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF2800; color:#​000000;">​ 35.6 <br/> (96.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF2B00; color:#​000000;">​ 35.2 <br/> (95.4) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF2500; color:#​000000;">​ 36 <br/> (97)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF0D00; color:#​FFFFFF;">​ 39,5 <br/> (103.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF1A00; color:#​000000;">​ 37.6 <br/> (99,​7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF1C00; color:#​000000;">​ 37.4 <br/> (99.3) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF1C00; color:#​000000;">​ 37.4 <br/> (99.3) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF2700; color:#​000000;">​ 35.7 <br/> (96.3) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4400; color:#​000000;">​ 31.6 <br/> (88.9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4B00; color:#​000000;">​ 30.5 <br/> (86.9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF0D00; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ 39,5 <br/> (103.1) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình cao ° C (° F)  </​th> ​ <td style="​background:​ #FF7800; color:#​000000;">​ 24.0 <br/> (75.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6B00; color:#​000000;">​ 25.9 <br/> (78.6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5300; color:#​000000;">​ 29.4 <br/> (84.9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5900; color:#​000000;">​ 28.5 <br/> (83.3) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4F00; color:#​000000;">​ 30 <br/> (86)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4B00; color:#​000000;">​ 30.6 <br/> (87.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF3500; color:#​000000;">​ 33.8 <br/> (92.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4400; color:#​000000;">​ 31.5 <br/> (88,​7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF3C00; color:#​000000;">​ 32,7 <br/> (90,​9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF3D00; color:#​000000;">​ 32.6 <br/> (90,​7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5500; color:#​000000;">​ 29.1 <br/> (84.4) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7100; color:#​000000;">​ 25.1 <br/> (77.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5400; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 29.2 <br/> (84.6) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình hàng ngày ° C (° F)  </​th> ​ <td style="​background:​ #FFA954; color:#​000000;">​ 16.9 <br/> (62.4) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9831; color:#​000000;">​ 19.4 <br/> (66.9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8205; color:#​000000;">​ 22.6 <br/> (72.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7700; color:#​000000;">​ 24.2 <br/> (75.6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6900; color:#​000000;">​ 26.2 <br/> (79.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6200; color:#​000000;">​ 27.2 <br/> (81)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5100; color:#​000000;">​ 29.7 <br/> (85,​5) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5D00; color:#​000000;">​ 27.9 <br/> (82.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5900; color:#​000000;">​ 28.5 <br/> (83.3) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6100; color:#​000000;">​ 27.3 <br/> (81.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8409; color:#​000000;">​ 22.3 <br/> (72.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9B37; color:#​000000;">​ 19.0 <br/> (66.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7900; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 23.9 <br/> (75)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình thấp ° C (° F)  </​th> ​ <td style="​background:​ #FFD7AF; color:#​000000;">​ 10.3 <br/> (50,​5) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFC58B; color:#​000000;">​ 12.9 <br/> (55.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFB061; color:#​000000;">​ 15.9 <br/> (60.6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF942A; color:#​000000;">​ 19.9 <br/> (67.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8409; color:#​000000;">​ 22.3 <br/> (72.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7900; color:#​000000;">​ 23.8 <br/> (74.8) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6E00; color:#​000000;">​ 25.5 <br/> (77.9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7500; color:#​000000;">​ 24.4 <br/> (75.9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7500; color:#​000000;">​ 24.4 <br/> (75.9) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9932; color:#​000000;">​ 19.3 <br/> (66.7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFB368; color:#​000000;">​ 15.4 <br/> (59,​7) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFC58B; color:#​000000;">​ 12.9 <br/> (55.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9D3C; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 18.6 <br/> (65,​5) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Ghi thấp ° C (° F)  </​th> ​ <td style="​background:​ #FFF6ED; color:#​000000;">​ 5,8 <br/> (42,​4) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFECD9; color:#​000000;">​ 7.2 <br/> (45)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFDFC0; color:#​000000;">​ 9.0 <br/> (48.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFB163; color:#​000000;">​ 15.8 <br/> (60.4) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFB061; color:#​000000;">​ 15.9 <br/> (60.6) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8B18; color:#​000000;">​ 21.2 <br/> (70.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8308; color:#​000000;">​ 22.4 <br/> (72.3) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8710; color:#​000000;">​ 21.8 <br/> (71.2) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8B17; color:#​000000;">​ 21.3 <br/> (70.3) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFAF60; color:#​000000;">​ 16 <br/> (61)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFDCBA; color:#​000000;">​ 9.5 <br/> (49.1) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFAF5; color:#​000000;">​ 5.2 <br/> (41.4) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #FFFAF5; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 5.2 <br/> (41.4) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Lượng mưa trung bình mm (inch) ​ </​th> ​ <td style="​background:​ #E7FFE7; color:#​000000;">​ 15,45 <br/> (0,​6083) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #D6FFD6; color:#​000000;">​ 24,89 <br/> (0,​9799) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #27FF27; color:#​000000;">​ 144,76 <br/> (5.6992) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #007F00; color:#​FFFFFF;">​ 248,29 <br/> (9.7752) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #003000; color:#​FFFFFF;">​ 441.13 <br/> (17.3673) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #003000; color:#​FFFFFF;">​ 657.7 <br/> (25.894) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #003000; color:#​FFFFFF;">​ 662.73 <br/> (26.0917) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #003000; color:#​FFFFFF;">​ 604,79 <br/> (23.8106) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #003000; color:#​FFFFFF;">​ 433,72 <br/> (17.0756) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #51FF51; color:#​000000;">​ 116,73 <br/> (4.5957) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #CFFFCF; color:#​000000;">​ 31.02 <br/> (1.2213) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #EFFFEF; color:#​000000;">​ 10.6 <br/> (0.417) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #005C00; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ 3.302,09 <br/> (130.0035) ​ </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Những ngày mưa trung bình  </​th> ​ <td style="​background:​ #A2A2FF; color:#​000000;">​ 7.5  </​td> ​ <td style="​background:​ #7E7EFF; color:#​000000;">​ 9,5  </​td> ​ <td style="​background:​ #9E9EFF; color:#​000000;">​ 7.8  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000F8; color:#​FFFFFF;">​ 20,5  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000EE; color:#​FFFFFF;">​ 22  </​td> ​ <td style="​background:​ #000099; color:#​FFFFFF;">​ 28  </​td> ​ <td style="​background:​ #2D2DFF; color:#​FFFFFF;">​ 17  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000C9; color:#​FFFFFF;">​ 25  </​td> ​ <td style="​background:​ #1919FF; color:#​FFFFFF;">​ 18  </​td> ​ <td style="​background:​ #7777FF; color:#​000000;">​ 11  </​td> ​ <td style="​background:​ #B2B2FF; color:#​000000;">​ 6  </​td> ​ <td style="​background:​ #E6E6FF; color:#​000000;">​ 2  </​td> ​ <td style="​background:​ #4C4CFF; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ 170.6  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Độ ẩm tương đối trung bình (%)  </​th> ​ <td style="​background:​ #0000D6; color:#​FFFFFF;">​ 77,26  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000CF; color:#​FFFFFF;">​ 79.11  </​td> ​ <td style="​background:​ #0505FF; color:#​FFFFFF;">​ 65,34  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000B6; color:#​FFFFFF;">​ 85,67  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000CB; color:#​FFFFFF;">​ 80,24  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000AE; color:#​FFFFFF;">​ 87.83  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000A8; color:#​FFFFFF;">​ 89,35  </​td> ​ <td style="​background:​ #00009C; color:#​FFFFFF;">​ 92,29  </​td> ​ <td style="​background:​ #00009A; color:#​FFFFFF;">​ 93,03  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000CA; color:#​FFFFFF;">​ 80,39  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000D2; color:#​FFFFFF;">​ 78,40  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000DF; color:#​FFFFFF;">​ 75,00  </​td> ​ <td style="​background:​ #0000C4; color:#​FFFFFF;​ border-left-width:​medium">​ 81,99  </​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: Thời tiết thế giới trực tuyến ​ </​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​wikitable collapsible"​ style="​width:​100%;​ text-align:​center;​ line-height:​ 1.2em; margin:​auto;"><​tbody><​tr><​th colspan="​14">​ Dữ liệu khí hậu cho Itanagar ​ </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tháng ​ </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng một  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng hai  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng ba  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng Tư  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 5  </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng sáu  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 7  </​th> ​ <th scope="​col">​ tháng 8  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng chín  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 10  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 11  </​th> ​ <th scope="​col">​ Tháng 12  </​th> ​ <th scope="​col"​ style="​border-left-width:​medium">​ Năm  </​th></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình cao ° C (° F)  </​th> ​ <td style="​background:​ #FFD2A5; color:#​000000;">​ 11 <br/> (52)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFD2A5; color:#​000000;">​ 11 <br/> (52)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF8D1B; color:#​000000;">​ 21 <br/> (70)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7800; color:#​000000;">​ 24 <br/> (75)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6A00; color:#​000000;">​ 26 <br/> (79)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF5D00; color:#​000000;">​ 28 <br/> (82)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4F00; color:#​000000;">​ 30 <br/> (86)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF4F00; color:#​000000;">​ 30 <br/> (86)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF6A00; color:#​000000;">​ 26 <br/> (79)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF7800; color:#​000000;">​ 24 <br/> (75)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF9B37; color:#​000000;">​ 19 <br/> (66)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFAF60; color:#​000000;">​ 16 <br/> (61)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FF860D; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 22 <br/> (72)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Trung bình thấp ° C (° F)  </​th> ​ <td style="​background:​ #F6F6FF; color:#​000000;">​ 3 <br/> (37)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FCFCFF; color:#​000000;">​ 4 <br/> (39)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFE6CE; color:#​000000;">​ 8 <br/> (46)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFD9B3; color:#​000000;">​ 10 <br/> (50)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFD2A5; color:#​000000;">​ 11 <br/> (52)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFB66E; color:#​000000;">​ 15 <br/> (59)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFC489; color:#​000000;">​ 13 <br/> (55)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFBD7C; color:#​000000;">​ 14 <br/> (57)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFC489; color:#​000000;">​ 13 <br/> (55)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFCB97; color:#​000000;">​ 12 <br/> (54)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFEDDC; color:#​000000;">​ 7 <br/> (45)  </​td> ​ <td style="​background:​ #F6F6FF; color:#​000000;">​ 3 <br/> (37)  </​td> ​ <td style="​background:​ #FFDFC0; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 9 <br/> (49)  </​td></​tr><​tr style="​text-align:​ center;"><​th scope="​row"​ style="​height:​ 16px;">​ Lượng mưa trung bình mm (inch) ​ </​th> ​ <td style="​background:​ #D2FFD2; color:#​000000;">​ 30 <br/> (1.18) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #A6FFA6; color:#​000000;">​ 54 <br/> (2.13) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #AAFFAA; color:#​000000;">​ 57 <br/> (2.24) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #6BFF6B; color:#​000000;">​ 96 <br/> (3,​78) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #00C500; color:#​FFFFFF;">​ 210 <br/> (8.27) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #003000; color:#​FFFFFF;">​ 405 <br/> (15.94) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #003000; color:#​FFFFFF;">​ 510 <br/> (20,​08) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #003000; color:#​FFFFFF;">​ 360 <br/> (14,​17) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #003000; color:#​FFFFFF;">​ 411 <br/> (16,​18) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #55FF55; color:#​000000;">​ 114 <br/> (4,​49) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #E7FFE7; color:#​000000;">​ 15 <br/> (0,​59) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #D6FFD6; color:#​000000;">​ 27 <br/> (1.06) ​ </​td> ​ <td style="​background:​ #00DC00; color:#​000000;​ border-left-width:​medium">​ 2.289 <br/> (90.11) ​ </​td></​tr><​tr><​td colspan="​14"​ style="​text-align:​center;​font-size:​95%;">​ Nguồn: Yahoo Weather Ấn Độ  </​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Culture">​ Văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> <b> Dân </​b> ​ </​p><​p>​ Itanagar là nơi sinh sống của một số bộ lạc viz., Nyishi, Adi, Apatani, Tagin, Galo, Mono Mishmi, singpho, aka, miji và nhiều hơn nữa. Nyishis là thổ dân của thành phố. ​ </​p><​p><​b>​ Các địa điểm tôn giáo </​b> ​ </​p><​p>​ Gompa mandir: Được Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngôi đền Phật giáo, một ngôi đền lợp mái vàng đẹp phản ánh tầm ảnh hưởng rộng lớn của Tây Tạng và cung cấp tầm nhìn tốt về Itanagar và vùng nông thôn xung quanh. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Places_of_interest">​ Địa điểm yêu thích </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​ul><​li>​ Pháo đài Ita, một trong những địa điểm lịch sử quan trọng nhất ở bang Arunachal Pradesh. Tên theo nghĩa đen có nghĩa là &​quot;​Pháo đài gạch&​quot;​ (gạch được gọi là &​quot;​Ita&​quot;​ trong ngôn ngữ Assam). Pháo đài Ita được xây dựng sớm nhất là vào thế kỷ 14 hoặc thế kỷ thứ 15. Pháo đài có hình dạng bất thường, được xây dựng chủ yếu bằng những viên gạch có niên đại từ Thế kỷ 14-15. Tổng số gạch có chiều dài 16.200 mét khối đã được xác định bởi một số học giả với vương quốc Chutiya. Pháo đài có ba lối vào khác nhau ở ba phía khác nhau, đó là phía tây, phía đông và phía nam. </​li> ​ <li> Bảo tàng Jawaharlal Nehru, Itanagar cũng được biết đến với việc trưng bày văn hóa bộ lạc phong phú của nhà nước. </​li> ​ <li> Gekar sinyi (hồ Ganga ) là một hồ nước tự nhiên tuyệt đẹp có nghĩa đen là hồ giới hạn trong phương ngữ Nyishi. Nó được bao quanh bởi một bãi đá cứng. Thảm thực vật nguyên sinh, hoa lan tập trung trên những cây cao và dương xỉ cây góp phần vào sự nổi tiếng của nó như một điểm dã ngoại nóng và trung tâm giải trí. Tiện nghi chèo thuyền và một bể bơi có sẵn tại địa điểm này. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Kể từ năm 2001 <sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup>​ Điều tra dân số Ấn Độ, <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Itanagar có dân số 59.490. Nam giới chiếm 53% dân số và nữ 47%. Itanagar có tỷ lệ biết chữ trung bình là 66,95%, thấp hơn mức trung bình quốc gia là 74,4%: tỷ lệ biết chữ của nam giới là 73,69% và tỷ lệ biết chữ của nữ là 59,57%. Ở Itanagar, 15% dân số dưới 6 tuổi. Takam Sanjoy, cựu nghị sĩ đến từ Arunachal Pradesh, trong bài phát biểu tại Jantar Mantar, Delhi trong khi giải quyết những người đòi công lý cho Nido Tania, đã đề cập rằng Itanagar bao gồm khoảng 70% dân số từ các vùng khác của Ấn Độ. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Giao thông vận tải </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Air">​ Air </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Dịch vụ trực thăng thường xuyên có sẵn từ Guwahati đến Naharlagun Một sân bay greenfield, vài dặm từ thành phố đang được xây dựng trong Hollongi. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Road">​ Đường </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Quốc lộ 415 kết nối Itanagar với Assam và phần còn lại của thế giới. Dịch vụ xe buýt và Innova thông thường có sẵn từ Sân bay Quốc tế Guwahati và Lokpriya Gopinath Bordoloi. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Railway">​ Đường sắt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Nhà ga xe lửa ở Naharlagun. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Media_and_communications">​ Phương tiện và thông tin liên lạc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Radio">​ Đài phát thanh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Tất cả Đài phát thanh và đài phát thanh Ấn Độ ooh lala.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Newspapers">​ Báo chí </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li>​ Thời báo Arunachal </​li> ​ <li> Echo of Arunachal </​li> ​ <li> Dawnlit post </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ 19659244] Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td> ​ <td class="​mbox-text plainlist">​ Wikimedia Commons có phương tiện liên quan đến <​i><​b>​ Itanagar 19659251] Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Itanagar"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Các địa điểm tiếp giáp với Itanagar </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div> ​         <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1319 ​ Cached time: 20181212041006 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.740 seconds ​ Real time usage: 0.961 seconds ​ Preprocessor visited node count: 6756/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 112684/​2097152 bytes  Template argument size: 12202/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 16/40  Expensive parser function count: 6/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 2856/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.328/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.32 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 806.351 1 -total ​  ​50.66% 408.506 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​34.03% 274.440 1 Template:​Infobox ​  ​10.42% 83.998 2 Template:​Weather_box ​  8.32% 67.081 1 Template:​Reflist ​  8.03% 64.739 1 Template:​Short_description ​  8.01% 64.584 1 Template:​Commons_category ​  7.33% 59.116 1 Template:​Cite_web ​  6.54% 52.753 1 Template:​Commons ​  6.27% 50.551 1 Template:​Sister_project ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​793276-0!canonical and timestamp 20181212041005 and revision id 871509201 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Hướng dẫn giúp bạn cách bọc và vận chuyển bàn trang điểm tránh hư hỏng 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +Từ lâu <​strong>​bàn trang điểm </​strong>​đã trở thành món đồ vật yêu thích và không thể thiếu của chị em phụ nữ. Đặc biệt với những không gian hiện đại thì đây trở thành sản phẩm không thể thiếu. Trong phòng ngủ đồ đùng này luôn được kê ở một vị trí trang trọng và sáng nhất căn phòng và được trng bị thêm nhiều phụ kiện hấp dẫn để chúng trở nên đẹp và hoàn hảo hơn.  Để có <​strong>​bàn trang điểm đẹp</​strong>​ trong nhà mình cần phải vận chuyển từ nơi bán về hoặc từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Không phải ai cũng biết cách bê những đồ dùng này về nhà một cách an toàn, không khiến chúng bị trầy xước ảnh hưởng đến nét thẩm mỹ bên ngoài. Để hỗ trợ bạn chúng tôi xin đưa ra một số thông tin dưới đây, hãy nghiên cứu để tìm cách cho gia đình mình nhé.  - Hướng dẫn cách bọc bàn trang điểm ​ <img class="​alignnone size-full wp-image-1267"​ src="​http://​sofachoose.com/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​huong-dan-giup-ban-cach-boc-va-van-chuyen-ban-trang-diem-tranh-hu-hong.-2.jpg"​ alt=" width="​497"​ height="​326"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Cần phải bọc thật chắc chắn, đặc biệt là gương trước khi vận chuyển</​em></​p> ​ Bàn phấn là sản phẩm nội thất có vai trò quan trọng giúp chị em phụ nữ hoàn thiện vẻ đẹp cũng như làm cho bản thân tự tin xuất hiện trước mọi người. So với những món đồ nội thất khác trong không gian phòng ngủ thì chúng có kích thước khá nhỏ song không phải nhỏ mà bạn chủ quan trong việc di chuyển bởi những đồ này thường nặng nên cũng cần cẩn trọng. ​ Những chiếc bàn phấn thường được trang bị gương nên cần phải rất lưu ý trước khi mang đi phải bọc thật kĩ khu vực này để có thể tránh việc vỡ mặt kính hay bị sứt một góc. Tấm kính được bọc lên trên đó thường rất mỏng nên chỉ cần sơ sảy là chúng sẽ bị vỡ. Chính vì thế bạn nên lấy giấy bồi hoặc sốp để có thể giữ chúng được đúng vị trí.  - Vận chuyển bàn trang điểm: Bạn có thể dùng xe máy để có thể vận chuyển được những đồ dùng này. Quý vị có thể tự vận chuyển hoặc thuê một đơn vị chuyên nghiệp. Bạn có thể di chuyển nhẹ nhàng những đồ dùng này và trong suốt quá trình di chuyển hãy chắc chắn rằng chúng được bảo vệ một cách tuyệt đối. <​strong>​Bàn phấn</​strong>​ hay những đồ nội thất chủ yếu được làm bằng gỗ nên chúng có giá trị khá cao vì thế bạn cần tuyệt đối chú ý.  <img class="​alignnone size-full wp-image-1266"​ src="​http://​sofachoose.com/​wp-content/​uploads/​2017/​06/​huong-dan-lua-chon-ghe-sofa-phong-khach-hop-voi-menh-gia-chu.-1.jpg"​ alt=" width="​1280"​ height="​630"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Cần phải sử dụng xe lớn để vận chuyển bàn trang điểm cồng kềnh</​em></​p> ​ Vận chuyển đồ là việc làm quan trọng và bạn cũng thường xuyên phải làm nếu như muốn mua sắm đồ mới. Hãy xem xét những lưu ý cần thiết tùy vào món đồ khác nhau để có cách vạn chuyển sao cho hợp lý tránh trường hợp đồ dùng bị hư hỏng. 
 +Hướng dẫn giúp bạn cách bọc và vận chuyển bàn trang điểm tránh hư hỏng </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
bellasf1473.txt · Last modified: 2018/12/20 02:20 (external edit)